Literatuur
De nu volgende opsomming is ontleend aan het Huisarchief Twickel

1)Aalbers, J., 'Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692 -

1766)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën.

Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende

Overijsselaars, III, Meppel/Amsterdam, 1993, p. 126 - 131.

Familie Van Wassenaer

2)Beelaerts van Blokland, W.A., 'Jongere takken van het

geslacht Van Wassenaer, voor 1300 daaruit voortgesproten

I', De Nederlandsche Leeuw, XL (1922), kol. 298 - 309.

Familie Van Wassenaer

3)Beelaerts van Blokland, W.A., 'Het oudste Wassenaer-zegel

met de drie wassende manen', De Nederlandsche Leeuw, IL

(1931), kol. 1 - 4.

Familie Van Wassenaer

4)Beninga, S., 'Chronickel der Vriescher landen en der stadt

Groningen', Nidek, M.B. van, Analecta medii aevi. Oude en

nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken,

I, Amsterdam/Middelburg, 1725, p. 352 - 354.

Familie Van Wassenaer

5)Bosscher, Ph.M., 'Een raadselachtige figuur in onze

maritieme geschiedenis. Jacob baron van Wassenaer-Obdam

(gesneuveld 13 juni 1665)', Jaarboek van de Koninklijke

Marine 1965, p. 246 - 253.

Familie Van Wassenaer

6)Catalogus, statuarum, hermarum, capitum, figurarum,

lucernarum, vasorum, utensilium &c. &c. (...) quae

illustrissimus comes De Wassenaer summo studio collegit,

's-Gravenhage, 1750.

Familie Van Wassenaer

7)Catalogus of naamlijst van schilderijen, met derzelver

prijzen, zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland

als op andere plaatzen in het openbaar verkogt. Benevens

een verzameling van lijsten van verscheijden nog in wezen

zijnde cabinetten uitgegeven door Gerard Hoet, dl. 2., 's-

Gravenhage, 1752, p. 290 - 298 en 401-403.

Familie Van Wassenaer

8)Draaijers, E.F., Lowestoft. De laatste zeeslag van Jacob

van Wassenaer-Obdam, doctoraalscriptie Rijksuniversiteit

Utrecht, (1997).

Familie Van Wassenaer

9)Dubois, S., 'Le noble als opéra bouffe', Lettre de Zuylen,

1978, no. 3, p. 7.

Familie Van Wassenaer

10)Dunning, A., Count Unico Wilhem van Wassenaer (1692 -

1766). A master unmasked or the Pergolesi-Riciotti puzzle

solved, Buren, 1980.

Familie Van Wassenaer

11)Dunning, A., 'Un gentilhomme hollandais', Revue de

musicologie, LXXIV (1988), p. 27 - 51.

Familie Van Wassenaer

12)Dunning, A., Count Unico Wilhelm van Wassenaer and the

Concerti Armonici, Wassenaar, 1990.

Familie Van Wassenaer

13)Dunning, A. en W. Brabants (ed.), Unico Wilhelm van

Wassenaer. Three sonatas for Alto Recorder and Basso

Continuo, Amsterdam, 1992.

Familie Van Wassenaer

14)Geyl, P., 'Een opvoeding in de achttiende eeuw', P.J. Blok

en N. Japikse, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en

oudheidkunde, 5e reeks, 9e dl., 's-Gravenhage, 1922, p. 231

- 268.

Familie Van Wassenaer

15)Goelema, W.E., 'Carel George van Wassenaer (1733 - 1800)',

J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën.

Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende

Overijsselaars, I, Meppel/Amsterdam, 1990, p. 182 - 185.

Familie Van Wassenaer

16)Graaf, J. de (ed.), Scheepsjournaal van admiraal Jacob van

Wassenaer van Obdam betreffende eene reis van

Hellevoetsluis naar Lissabon en terug in 1657, Deventer,

1923.

Familie Van Wassenaer

17)Grove, G.L. (ed.), Journalen van de admiralen Van Wassenaer

Obdam (1658/59) en De Ruyter (1659/60), Amsterdam, 1907.

Familie Van Wassenaer

18)Hagen, H.J. en O. ter Kuile, 'Drie horizontale zonnewijzers

gegraveerd door David Coster (overl. 1752), Antiek, XVII

(1983), no. 6, p. 297 - 308.

Familie Van Wassenaer

19)Hagen, H.J. en J.A.F. Rijk, 'De zonnewijzers van David

Coster', De Zonnewijzerskring voor belangstellenden in de

gnomica, XII (april 1982), p. 553 - 589.

Familie Van Wassenaer

20)Klooster, L.J. van der, 'Daniël Marot en de graaf Van

Wassenaer Obdam. Rondom een brief uit 1711, Bulletin van de

Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, LXXIV (1975), p. 135 - 143.

Familie Van Wassenaer

21)Klooster, L.J. van der, 'Over de herkomst van de Van

Wassenaer's en de Van Raaphorsten en van Jacob, burggraaf

van Leiden', De Nederlandsche Leeuw, C, (1983), kol. 175 - 194.

Familie Van Wassenaer

22)Mensema, A.J., 'Carel George van Wassenaer. Grootredenaar

der orde 1761 -1763', Thoth. Tijdschrift voor

vrijmetselaren, XXVI (1985), no. 4, p. 168 - 173.

Familie Van Wassenaer

23)Milo, T.H., e.a., Wassenaer en de zeemacht. Jacob van

Wassenaer Obdam en zijn tijd, Wassenaar, 1965.

Familie Van Wassenaer

24)Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse

adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende

eeuw, 's-Gravenhage, 1984.

Familie Van Wassenaer

25)Nispen, C.A.I.L. van, De gouverneurs van Willemstad (1583 -

1795), I, 1978, p. 49 - 56.

Familie Van Wassenaer

26)Obreen, H.G.A., Geschiedenis van het geslacht Van

Wassenaer, Leiden, 1903.

Familie Van Wassenaer

27)Ottenheim, K., e.a. (red.), Daniël Marot. Vormgever van een

deftig bestaan, Zutphen, 1988.

Familie Van Wassenaer

28)Rasch, R. e.a., Unico Wilhelm van Wassenaer, staatsman en

componist, Zutphen, 1993.

Familie Van Wassenaer

29)Rietstap, J.B., 'Van Wassenaer', Wapenboek van den

Nederlandsche adel, met genealogische en heraldische

aantekeningen, II, Groningen, 1887, p. 253 - 260.

Familie Van Wassenaer

30)Scholten, F., 'De apotheose van de held: Bartholomeus

Eggers en het monument voor Jacob van Wassenaer Obdam in

Den Haag, 1667', Oud Holland, 1995, no. 1/2, p. 63-88.

Familie Van Wassenaer

31)Unico van Twickel, Componist en Diplomaat 1692 tot 1766,

Delden, 1992.

Familie Van Wassenaer

32)Veenendaal, A.J. (ed.), De briefwisseling van Anthonie

Heinsius, 1702 - 1714, XV dln., R.G.P., grote serie, 's-

Gravenhage, 1976 - 1996 (Wordt voortgezet). N.B. Betreft

ook Sicco van Goslinga.

Familie Van Wassenaer

33)Viegen, H. van, 750 Jaar Ridderlijke Duitsche Orde in

Maasland, Maasland, (1991).

Familie Van Wassenaer

34)Wijn, J.W., 'Het tijdperk van de Spaanse successieoorlog',

Het Staatsche leger, VIII, 's-Gravenhage, 1956.

Familie Van Wassenaer

35)Wildeman, M.G., 'De oudste grafboeken der Groote of St.

Jacobskerk te 's Gravenhage', De Navorscher, (1892), p. 579 - 588.

Familie Van Wassenaer

36)Evertsz., U.A., en G.H.M. Delprat (eds.), Mémoires rélatifs

… la guerre de succession de 1706 - 1709 et 1711 de Sicco

van Goslinga, Leeuwarden, 1857.

Aanverwanten familie Van Wassenaer

37)Leeuwen, J. van, Herinnering aan Sicco van Goslinga,

grietman van Franekeradeel, curator der Friesche akademie,

gedeputeerde te velde, ambassadeur tot verschillende

gezantschappen als krijgs- en staatsman, Workum, 1844.

Aanverwanten familie Van Wassenaer

38)Rappard, W.A. van (ed.), Briefwisseling tussen Simon van

Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697 - 1731, R.G.P.,

Kleine Serie, 's-Gravenhage, 1978.

Aanverwanten familie Van Wassenaer

39)Slothouwer, G.M., De staatsman Sicco van Goslinga, grietman

van Franekeradeel, 's-Gravenhage, 1885.

Aanverwanten familie Van Wassenaer

40)Slothouwer, G.M., 'Het jaar 1709. Naar de bescheiden Van

Goslinga en Vegelin van Claerbergen', De Gids, LI (1887),

no. 6.

Aanverwanten familie Van Wassenaer

41)Veenendaal, A.J. jr. (ed.), 'De memoires van Sicco van

Goslinga. De ontbrekende gedeelten van 1706 en 1709',

Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis

Landmachtstaf, 1988, XI, p. 5 - 42.

Aanverwanten familie Van Wassenaer

42)Brunt, A., 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam (1799 -

1850)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën.

Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende

Overijsselaars, I, Meppel/Amsterdam, 1990, p. 186 - 189.

Familie Van Heeckeren

43)Brunt, A.J., 'Rodolphe Frédéric van Heeckeren van Wassenaer

(1858 - 1936)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse

biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende

Overijsselaars, III, Meppel/Amsterdam, 1993, p. 45 - 48.

Familie Van Heeckeren

44)Thije, E.M. ten, Private muziekbeoefening in een 19de eeuw

adellijk milieu. Cornélie van Wassenaer (1799 - 1850) en

Isabelle Sloet (1823 - 1872). Met een catalogus van de 19de

en 20ste eeuwse bladmuziek op het huis Twickel, provincie

Overijssel. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht,

1997.

Familie Van Heeckeren

45)Wassenaer, C. de, A visit to St. Petersburg 1824 - 1825,

bewerkt door I. Vinogradoff, Norwich, 1994.

Familie Van Heeckeren

46)Cleverens, R.W.A.M., Het geslacht Van Heeckeren, Van

Heeckeren van Kell, Van Heeckeren van Wassenaer, Ruurlo,

Bingerden, Twickel, Dieren, De Wiersse, Rhederoord,

Middelburg, 1988.

Verscheidene complexen

47)Jansen, A., 'Het huis Twickel in 1713. Het buiten van Jacob

van Wassenaer Obdam', Twickelblad, (1995), no. 3, p. 24-26

en 'Het huis Twickel in 1713 (II). De inrichting van de

bovenverdiepingen' Twickelblad, (1995), no. 4, p. 16 - 17.

Twickel; huis

48)Woerdeman, T., 'Een aanleg uit 1932 van barones Van

Heeckeren van Wassenaer. De geschiedenis van de rotstuin

van Twickel', Twickelblad, (1994), no. 2, p. 9-11.

Twickel; kasteelpark

49)Kleerebezem, H.A., 'Baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer

en de Twickel centrale', Twickel bulletin, (1984), no. 18,

p. 24 - 37.

Twickel; waterleiding

50)Beelaerts van Blokland, W.A., 'Hoe de Wassenaer's

Burggraven van Leiden werden', De Nederlandsche Leeuw, XL

(1922), kol. 98 - 106.

Leiden en Wassenaar, algemeen

51)Beelaerts van Blokland, W.A., 'De zegels der voorvaderen

van Philips van Wassenaer, burggraaf van Leiden (1340)', De

Nederlandsche Leeuw, XL (1922), kol. 176 - 181.

Leiden en Wassenaar, algemeen

52)B. Ibeelings, 'De Hollandse paardenmarkten van de heer Van

Wassenaer, de drie V's (1554 -1610), Historisch Tijdschrift

Holland, 29e jrg. (1997), no. 2, p. 91 -106.

Leiden en Wassenaar, algemeen

53)Janson, E.M.Ch.M., e.a., Wassenaer en zijn Baljuwhuis,

Wassenaar, 1986.

Leiden en Wassenaar, algemeen

54)Beelaerts van Blokland, W.A., 'Jongere takken van het

geslacht Van Wassenaer, v••r 1300 daaruit voortgesproten;

II Santhorst', De Nederlandsche Leeuw, 40e jrg. (1922),

kol. 355 - 364.

Santhorst

55)Ruepert, F., 'Vriendenkring van Haagse jongeren laat sporen na

in huisarchief Twickel. De Orde van tombago, een literair

college uit het begin van de achttiende eeuw', Twickelblad,

(1998), no. 3, p. 17 - 19.

Familie Van Wassenaer

56)Brunt, A, 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799-1850 (I).

Levensschets van een voorbeeldige vrouw', Twickelblad, (1999),

no. 1, p. 3 - 4.

Familie Van Heeckeren

57)Thije, E.M. ten, Private muziekbeoefening in een 19de eeuw

adellijk milieu. Cornélie van Wassenaer (1799 - 1850) en

Isabelle Sloet (1823 - 1872). Met een catalogus van de 19de en

20ste eeuwse bladmuziek op het huis Twickel, provincie

Overijssel. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1997.

Familie Van Heeckeren

58)Thije, M. ten, 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799-1850

(II). Muziekbeoefening in een adellijk milieu', Twickelblad,

(1999), no. 1, p. 5 - 6.

Familie Van Heeckeren

59)Wassenaer, C. van, 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799 -

1850 (III). Verslag van een bezoek aan Brussel in 1820',

Twickelblad (1999), no. 2, p. 20 - 21.

Familie Van Heeckeren

60)Zoete, S. de, 'Het linnengoed van Marie Cornélie gravin van

Wassenaer Obdam (1799 - 1850)', Textielhistorische Bijdragen

(1997), p. 174 - 193.

huis

 

61) Cleverens R.W.A.M., "Om reden van discretie...",  Herinnering aan C. barones  van Wassenaer-van Boetzelaer, Dame du Palais van Koningin Wilhelmina, 1868-1916 (Nobles c.v.)

62) Algemeen Rijksarchief, "Regesten van het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel, 1222-1599", publicatie 6, 1999.

 

63) Eva Bentis, In de Schaduw van de Avond, Uitgeverij Contact, 2000.

 

 

64) Heren van Stand - Achthonderd jaar Nederlandse Adelsgeschiedenis, eindredactie H.M. Brokken, Stichting Hollandse Historische Reeks, Drukkerij en Uitgeverij Protocol, 2001, ISBN 90-76775-03-6.

 

 

65)"Ambitie en Lust om Wel te Dienen" - De Maritieme Carrière van luitenant-admiraal Willem baron van Wassenaer (1712 - 1783), J.D. Vlot, 2002

 

66) Wassenaer, de Oudste, Het Archief van de Familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, dr. J.C. Kort, drs. R.C. Hol, Hilversum, Verloren, 2002, ISBN 90-6550-668-3.

 

 

 

terug naar archief

terug naar index